تعرفه عضویت

نوع تعرفه مدت قیمت
عضویت در سایت هونام ۱ ماه ۵۰ هزار تومان

شامل: استفاده از کلیه بخش های پولی سایت به ارزش تقریبی ۳۵۰ هزار تومان به همراه مشاوره تلفنی رایگان در طول مدت ۱ ماه عضویت

تعرفه دانلود مطالب

ردیف نام بخش قیمت
۱ وام کلان ۶ هزار تومان
۲ وام خرد ۴ هزار تومان
۳ وام بانک و موسسات ۶ هزار تومان
۴ خدمات ویژه ۳ هزار تومان
۵ سایر خدمات ۲ هزار تومان
۶ مدارک شغلی ۱ هزار تومان

با پرداخت مبلغ هر یک از خدمات بخش های عنوان شده برای ۱ بار شما می توانید محتوای مورد نظر خود را دانلود نمائید.

تعرفه مشاوره حضوری

ردیف لیست خدمات مشاوره زمان ۳۰ دقیقه زمان ۶۰ دقیقه
۱ دریافت وام خرد ۱۰۰ هزار تومان ۲۲۰ هزار تومان
۲ دریافت وام کلان ۲۰۰ هزار تومان ۳۵۰ هزار تومان
۳ واردات و صادرات ۱۵۰ هزار تومان ۳۰۰ هزار تومان
۴ استمهال بدهی به اشخاص ۱۲۰ هزار تومان ۲۰۰ هزار تومان
۵ استمهال بدهی به بانک و موسسات و … ۱۵۰ هزار تومان ۲۵۰ هزار تومان
۶ سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار تومان ۲۰۰ هزار تومان
۷ تولید ۱۵۰ هزار تومان ۲۵۰ هزار تومان
۸ چک برگشتی ۱۰۰ هزار تومان ۲۰۰ هزار تومان
۹ ساخت و ساز ۱۵۰ هزار تومان ۳۰۰ هزار تومان
۱۰ سایر موارد بر اساس نوع خدمات مشاوره تعیین می شود